Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με τη Reboot, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στη Reboot καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν τη Reboot, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η Reboot παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή, η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή, με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
  • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
  • Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
  • Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων για έλεγχο / αντικατάσταση ή πίστωση εντός εγγύησης, τα έξοδα αποστολής απ’ τον πελάτη προς τη Reboot επιβαρύνουν τον πελάτη, ενώ τα έξοδα για την αποστολή πίσω στον πελάτη του αντικατεστημένου / επισκευασμένου ή ελεγμένου προϊόντος, επιβαρύνουν τη Reboot. Εξαίρεση αποτελούν οι επιστροφές λόγω παραλαβής του πελάτη άλλων από των πωληθέντων, ή για προϊόντα που θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA). Στις περιπτώσεις αυτές τα έξοδα και των δύο αποστολών επιβαρύνουν τη Reboot.
    Λόγω της φύσης συγκεκριμένων προϊόντων, όπως ανταλλακτικά φορητών υπολογιστών, η επιστροφή τους κατόπιν της χρήσης τους δεν είναι εφικτή, είτε γιατί έχουν χάσει κάποιες απ’ τις ιδιότητες τους (π.χ. ένα βύσμα USB φορητού Η/Υ), είτε επειδή δε μπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς αν επήλθε ζημιά κατά την εγκατάσταση τους. (π.χ. μια καλωδιοταινία οθόνης φορητού H/Y.) Στα προϊόντα αυτά αναφέρονται συγκεκριμένοι όροι για την εγγύηση τους.